دفترچه پایداری کشتی یکی از اسناد مهم کشتی است که باید توسط مهندس کشتی ساز تهیه شود. در این دفترچه باید نشان داده شود که کشتی در حالات بارگذاری مد نظر موسسه، معیارهای لازم پایداری را دارا می باشد. این دفترچه باید حاوی تمام اطلاعاتی باشد که بعدا دریانوردان با کمک آن بتوانند پایداری، تریم و وزن شناور را محاسبه کنند.