OrcaFlex

نرم افزاری است که برای تحلیل استاتیکی و دینامیکی سیستمهای شناور فراساحلی از جمله برای تحلیل و آنالیز مهاربندی‌ها و رایزرهای دریایی استفاده می شود.