MITgcm
General Circulation Model

این برنامه یک مدل عددی کد باز از دانشگاه MIT است که برای مطالعه اتمسفر، اقیانوس و آب و هوا استفاده می شود. با این برنامه می توان طیف وسیعی از جریانات هوایی و اقیانوسی را مدلسازی کرد.