"""
نرم افزار آیین نامه GL یک برنامه تعاملی است که در آن ضمن دسترسی به مجموعه کتاب قوانین GL می توانید به جستجو نیز بپردازید. همچنین برای انجام راحتتر محاسبات مورد نیاز در بخشهای مختلف، می توانید از برنامه RuleND که در نرم افزار موجود است استفاده کرده و نتایج محاسبات را بر حسب پارامترهای طراحی خودتان دریافت کنید. ...