تحلیل المان محدود به کمک ANSYS

محمدرضا شعبانعلی
1382

منبع: kmsu.mihanblog.com