یک دریا http://kmsu.mihanblog.com 2019-04-21T02:07:25+01:00 text/html 2019-04-18T18:16:07+01:00 kmsu.mihanblog.com سجاد هلال ماکویی ISSUU test http://kmsu.mihanblog.com/post/585 <iframe src="https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=learnshipdesign&amp;d=final_magazine_2" style="border:none;width:100%;height:500px;" allowfullscreen=""></iframe> text/html 2019-03-29T07:20:59+01:00 kmsu.mihanblog.com سجاد هلال ماکویی کتابهای پایداری کشتی http://kmsu.mihanblog.com/post/582 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0"  ="" width="100" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/52/153978/st001_Ship_Stability.jpg" alt=""> <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0"  ="" width="100" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/52/153978/st002_Ships_hydrostatics_and_stability.jpg" alt=""> <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0"  ="" width="100" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/52/153978/st003_Stability_and_safety_of_ships.jpg" alt=""> <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0"  ="" width="100" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/52/153978/st004_Stability_and_safety_of_ships_risk_of_capsizing.jpg" alt=""></div> text/html 2018-09-28T04:06:17+01:00 kmsu.mihanblog.com سجاد هلال ماکویی کتاب های سازه کشتی http://kmsu.mihanblog.com/post/579 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" height="150" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/52/153978/buckling_of_ship_structures.jpg" alt=""> <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" height="150" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/52/153978/torsion_and_shear_stresses_in_ships.jpg" alt="">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" height="150" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/52/153978/ship_structural_analysis_and_design.jpg" alt="">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" height="150" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/52/153978/9781482254464.jpg" alt=""></div> text/html 2017-02-03T06:01:38+01:00 kmsu.mihanblog.com سجاد هلال ماکویی Structural Shell Analysis http://kmsu.mihanblog.com/post/575 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" height="200" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-1H-RmpinzfltD9zAcSPyUEIagvylVbTdc-sYZmOLpC9959k6" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><br></div></div>&nbsp; </div> text/html 2017-02-03T05:57:08+01:00 kmsu.mihanblog.com سجاد هلال ماکویی Buckling and Ultimate Strength of Ship and Ship-Like Floating Structures http://kmsu.mihanblog.com/post/572 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51s1Rvkgb-L._SX330_BO1,204,203,200_.jpg" width="150" alt="" style="text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/marinebox/1365" target="_blank" title="">دانلود از تلگرام</a></div> text/html 2017-02-03T05:49:59+01:00 kmsu.mihanblog.com سجاد هلال ماکویی کتاب های مربوز به زیردریایی http://kmsu.mihanblog.com/post/571 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/516REOITyRL._SX325_BO1,204,203,200_.jpg" width="150" alt=""></div><div style="text-align: center;">Theory of Submarine Design</div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/marinebox/624" target="_blank" title="">دانلود از تلگرام</a></div> <div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="0" align="left" vspace="0" src="http://imgv2-2.scribdassets.com/img/word_document/86467251/255x300/c98ece69af/1371870219" height="120" alt="Theory of Submarine Design"></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;">Theory of Submarine Design (2001)</div><div style="text-align: center;">Kormilitsin , Khalizev</div><div style="text-align: justify;">فهرست مطالب: روشها و مدیریت طراحی زیردریایی، وزن شناوری زیردریایی، نیروها و وزنهای وارد بر زیردریایی بصورت تابعی از مشخصه های اصلی آن، معادله نیرو بصورت تابعی از وزن شناوری، حجم ثابت شناوری، تریم، طراحی فرم بدنه، تعیین ابعاد اصلی زیر دریایی، طراحی باله های کنترل زیردریایی، تحلیل اقتصادی - نظامی و نقش آن در طراحی زیردریایی</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://kmsu.mihanblog.com/post/comment/258" target="_blank" title="">دانلود</a>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="0" align="left" vspace="0" src="http://dl.kashti.ir/img/enbooksimg/concepts_in_sub.jpg" height="120" alt="Concepts in Submarine Design" style="text-align: start;"><span id="alttext-container" style="vertical-align: baseline; overflow: hidden; display: inline-block; pointer-events: none; height: 120px; width: 120px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: silver; padding: 1px; box-sizing: border-box;"><br class="Apple-interchange-newline"><img id="alttext-image" width="16" height="16" align="left" style="margin: 0px; display: inline; float: right;"><span id="alttext">Concepts in Submarine Design</span></span><div>Concepts in Submarine Design</div><div>Roy Burcher, Louis Rydill</div><div style="text-align: justify;">این کتاب نشان می دهد که چگونه علم مهندسی و معماری در طراحی یک زیردریای بکار گرفته می شوند تا وسیله ای با عملکرد ویژه خلق شود. کتاب، مفاهیم هیدرودینامیک، سازه، رانش، حرکت و معماری داخلی که در طراحی زیر دریایی باید مورد توجه قرار گیرند را شرح می دهد. توجه ویژه ای به اثر متقابل این فاکتورها بر همدیگر شده و در فصل پایانی جمع بندی مطالب در طراحی زیردریایی مورد توجه قرار گرفته است. طراحی زیر دریایی نیازمند استفاده از کدهای کامپیوتری است که الگوریتمهای مثال در کتاب گنجانده شده است.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><a href="http://kmsu.mihanblog.com/post/comment/444" target="_blank" title="">دانلود</a></div></div> text/html 2017-02-03T05:48:02+01:00 kmsu.mihanblog.com سجاد هلال ماکویی Concepts in Submarine Design http://kmsu.mihanblog.com/post/570 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrKP51-rWTWV3GFaQ0xUiBPCGwAkfdOVdiKzTkuFvOtZVAoQ2M" width="150" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/marinebox/626" target="_blank" title="">دانلود از تلگرام</a></div> text/html 2017-02-03T05:43:47+01:00 kmsu.mihanblog.com سجاد هلال ماکویی فرهنگ مصور کشتی http://kmsu.mihanblog.com/post/569 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/52/153978/CFGHJK.jpg" width="150" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/marinebox/349" target="_blank" title="">دانلود از تلگرام</a></div> text/html 2017-02-03T05:42:14+01:00 kmsu.mihanblog.com سجاد هلال ماکویی اصول طراحی کشتی http://kmsu.mihanblog.com/post/568 <div><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/52/153978/CFGHTYU.jpg" width="150" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/marinebox/346" target="_blank" title="">دانلود از تلگرام</a></div> text/html 2017-02-03T05:38:35+01:00 kmsu.mihanblog.com سجاد هلال ماکویی Actual Ships Stability Problems and The Influence on Safety of Navigation http://kmsu.mihanblog.com/post/567 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://www.libramar.net/Mar_2015/Actual_Ships_Stability_Problems_and_the_Influence_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/marinebox/984" target="_blank" title="">دانلود از تلگرام</a></div>