Theory of Submarine Design
Theory of Submarine Design
Theory of Submarine Design (2001)
Kormilitsin , Khalizev
فهرست مطالب: روشها و مدیریت طراحی زیردریایی، وزن شناوری زیردریایی، نیروها و وزنهای وارد بر زیردریایی بصورت تابعی از مشخصه های اصلی آن، معادله نیرو بصورت تابعی از وزن شناوری، حجم ثابت شناوری، تریم، طراحی فرم بدنه، تعیین ابعاد اصلی زیر دریایی، طراحی باله های کنترل زیردریایی، تحلیل اقتصادی - نظامی و نقش آن در طراحی زیردریایی
Concepts in Submarine Design
Concepts in Submarine Design
Concepts in Submarine Design
Roy Burcher, Louis Rydill
این کتاب نشان می دهد که چگونه علم مهندسی و معماری در طراحی یک زیردریای بکار گرفته می شوند تا وسیله ای با عملکرد ویژه خلق شود. کتاب، مفاهیم هیدرودینامیک، سازه، رانش، حرکت و معماری داخلی که در طراحی زیر دریایی باید مورد توجه قرار گیرند را شرح می دهد. توجه ویژه ای به اثر متقابل این فاکتورها بر همدیگر شده و در فصل پایانی جمع بندی مطالب در طراحی زیردریایی مورد توجه قرار گرفته است. طراحی زیر دریایی نیازمند استفاده از کدهای کامپیوتری است که الگوریتمهای مثال در کتاب گنجانده شده است.