دانشگاه DTU رشته های مهندسی سواحل و کشتی سازی را در دانشکده مکانیک ارائه می کند.