این برنامه تراست و گشتاور پروانه گام ثابت از سری B-Wageningen را در آب آزاد حساب می کند.