Management of Marine Design
Stian Erichsen - 1989

این کتاب توسط مرکز تحقیقات دریایی نروژ برای مدیران، مهندسین و طراحان دریایی چاپ شده و مطالب زیر در آن عنوان شده است: شرح وظایف در دفاتر طراحی، برآورد وضعیت بازار، روشها و تکنیک های طراحی و ارایه ایده و بسط آن، ارزیابی هزینه، تخمین وزنها و حجمها، قراردادها، ارزیابی کیفیت، پیاده سازی طراحی و گزارش نویسی.