چکیده پایان نامه: امواج آب تحت اثر تنش برشی بادی که روی سطح دریاها و اقیانوسها می وزد بوجود می آیند . مطالعه این امواج اهمیت حیاتی در طراحی و ساخت کشتیها ، سازه های فراساحلی و ساحلی دارد . گرچه مطالعه روی امواج دریا عمری حدود دو قرن دارد اما پیشرفتها در این زمینه رضایتبخش نبوده است. ... 
علت این امر سه بعدی بودن ، رفتار غیر خطی و طبیعت تصادفی امواج واقعی دریا است . برای درک این امواج و یافتن مکانیزم اثر آنها در حمله به سواحل و سازه های دریایی لازم است این امواج در شرایط کنترل شده آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گیرند . اما مشکل اصلی در این رابطه اینست که امواجی که تاکنون در آزمایشگاهها تولید شده اند با امواج واقعی دریاها متفاوت بوده اند . مطالعات اخیر نشان داده اند که امواج خطرناک دریا به صورت گروهی ظاهر می شوند . این امواج نزد دریانوردان به امواج تشدید شده معروفند . 

هدف از انجام این پروژه شبیه سازی امواج گروهی برای فلومهای موج می باشد . دو روش پیشنهادی موجود که عبارتند از روش فونک و منسارد (1980) و روش کتابداری- کوتس (2000) بطور کامل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند . در نهایت مدلی هوشمند توسط نویسنده جهت شبیه سازی امواج گروهی بصورت عددی ارائه گردید . با انتقال خروجی این مدل به پدل موج ساز می توان امواج گروهی را بطور فیزیکی در آزمایشگاه تولید و از آن برای تست مدل سازه های دریایی استفاده نمود .

کلمات کلیدی :
شبیه سازی امواج ، امواج گروهی ، فاکتور گروهی ، طیف انرژی امواج ، طول گام ، ارتفاع موج حدی مطالب مشابه: