طراحی کشتی جدید بر اساس یک روش سیستماتیک صورت می گیرد. هر چند طراحان و سازندگان کشتی از روشهای طراحی مختلفی برای طراحی یک کشتی جدید استفاده می کنند ولی در واقع صنعت ساخت کشتی بر اساس روشهای قدیمی و سنتی است که هر کشتی سازی با تجربه کاری خود آنرا توسعه داده است. حتی کشتیهای مدرن امروزی نیز تفاوت زیادی با نسل های قدیمی ندارند چرا که اغلب آنها بر اساس مدلهای قبلی ساخته شده اند.  جزوه ای که در اینجا برای دانلود قرار داده شده، نحوه طراحی اولیه کشتی مورد بررسی قرار گرفته و مثالی نیز حل شده است.


مطالب مشابه: