تحلیل هیدرودینامیکی مولد موج پیستونی و فلپی
فایلهای زیر بخشهایی از یک پایان نامه دانشجویی می باشد که در آن موجسازهای پیستونی و فلپی با هم مقایسه شده اند. همچنین عوامل نامطلوب در تغییر فرم امواج تولید شده نیز عنوان شده اند. در ادامه نیز به بررسی چندین موجساز احداث شده در داخل و خارج کشور پرداخته شده است. ...مطالب مشابه: