دفترچه پایداری کشتی یکی از اسناد مهم کشتی است که باید توسط مهندس کشتی ساز تهیه شود. در این دفترچه باید نشان داده شود که کشتی در حالات بارگذاری مد نظر موسسه، معیارهای لازم پایداری را دارا می باشد. این دفترچه باید حاوی تمام اطلاعاتی باشد که بعدا دریانوردان با کمک آن بتوانند پایداری، تریم و وزن شناور را محاسبه کنند. 
این دفترچه بر اساس نوع کشتی ممکن است از ده یا بیست صفحه تا هزاران صفحه باشد که بستگی به حالتهای تریم شناور و شرایط بارگذاری کشتی دارد. در شناورهای بزرگ اطلاعات این دفترچه بصورت بانک اطلاعاتی در قالب یک برنامه کامپیوتری تهیه شده و در روی کشتی استفاده می شود. 
اطلاعات مهمی که باید در این دفترچه درج شوند عبارتند از:
شماره IMO، موسسه کلاس کننده، محل ثبت شناور، نوع شناور، نقشه جانمایی کشتی، روش محاسبه پارامترهای هیدرو استاتیکی ( نرم افزاری یا دستی)، جانمایی تانکها و چگالی محتویات آنها، محل قرار گیری خطوط عمود سینه و پاشنه، مختصات راههای نفوذ آب به زیر عرشه، معیارهای پایداری، وزن سبک کشتی و مختصات مرکز ثقل آن، تعریف شرایط مختلف بارگذاری، جداول ساندینگ مخازن، جداول پارامترهای هیدرواستاتیکی در آبخورهای مختلف و تریمهای مختلف، جداول KN در زوایای کجی مختلف و ...

در این قسمت برای آشنایی با نحوه تهیه و فرمت آن چند لینک معرفی می شوند. همینطور برای اطلاعات بیشتر می توانید به قوانین موسسه رده بندی در این زمینه مراجعه کنید.  

دفترچه ها: مثال1 | مثال2 | مثال3 مثال4