2005 PropCad

PropCad نرم افزار مدلسازی هندسی پروانه های دریایی است که می توان با آن نقشه دو بعدی پروانه، مدل سه بعدی، فایل اتوکد و نیز داده های ساخت را استخراج کرد.

منبع: kmsu.mihanblog.com