تبلیغات
یک دریا - لیست نرم افزارهای وبلاگ
منوی اصلی
یک دریا
وبلاگی که به سمت یک دریا می رود
لیست نرم افزارها برای جستجو و دانلود


نرم افزارهای مدلسازی و تحلیل پایداری و مقاومت کشتی

MaxSurf Pro 13        Autoship           Rhinoceros        Roll dynamics          ShipShape  
MaxSurf Pro 11        DELFTship         T-splines           Hydrostatic Roll       PPP Resistance Calculations 
MaxSurf Pro 9.5       FastShip           Orca3D                                             Holtrop

نرم افزارهای موسسات رده بندی


نرم افزارهای تحلیل امواج


نرم افزارهای تحلیل سازه

MARS2000               IES Shape Builder 4               Stiffened panel buckling design (DNV)  
Maestro                   SECTION                                Stiffened panel buckling design (ABS)
MultiFrame                                                             Beam
HullCol                               
SACS                                    
                              
نرم افزارهای طراحی پروانه

PropCad            NavCad 5.1                                      B-Wageningen
PropExpert        POP Propeller Optimization              PROPOL

نرم افزارهای تحلیل حرکت و مانور

WAMIT             SPP Seakeeping Prediction

نرم افزارهای سیمیلاتور


نرم افزارهای زبان انگلیسی تخصصی

نرم افزارهای مفید دیگر